Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Dodano: 07.12.2016
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze poszukuje pracownika na zastępstwo w Wydziale Dokumentacji. Zatrudnienie na umowę o pracę , na czas określony , 1 etat.
CV wraz z listem motywacyjnym oraz kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie proszę składać
w sekretariacie ZDW Al. Niepodległości 32  do 22.12.2016 do godz. 15:30.
Osoba do kontaktu : Krzysztof Kocik tel. 68 328 03 28
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe techniczne budowlane, prawnicze lub administracyjne.
2. Posiadanie co najmniej 2 – letniego pracowniczego stażu pracy lub okresów wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisko.
3. Znajomość ustaw: o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1440 z późn. zm.), Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2016, poz. 23), o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.) oraz pozostałych niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków.
4. Znajomość zasad przygotowania inwestycji pod względem formalno-prawnym oraz dokumentacji technicznej.
5. Posiadanie biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie pakietu programów biurowych.
6. Posiadanie następujących cech osobowości: odpowiedzialność, sumienność, zorganizowanie, umiejętność pracy w zespole, umiejętność logicznego myślenia, analizy i syntezy informacji.
Wymagania dodatkowe:
1.       Doświadczenie w pracy w jednostkach administracji samorządowej lub rządowej.
2.       Znajomość ustaw: o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 687 z poźń. zm.), Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.), Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2015, poz. 469 z późn. zm.).
Zakres podstawowych obowiązków:
1. Opracowywanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych, a także zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
2. Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie postępowania poprzedzającego wydanie decyzji, o których mowa w pkt. 1.
3. Weryfikacja na etapie opracowania wniosków, o których mowa w pkt. 1, kompletności, aktualności i prawidłowości dokumentacji pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa.
4. Weryfikacja zgodności części projektowej, geodezyjnej i formalnej dokumentacji załączanej do wniosków, o których mowa w pkt. 1.
5. Czynny udział w procesie przygotowania dokumentacji technicznej, w tym udział w radach technicznych, oględzinach w terenie, współpraca z jednostkami projektowymi, bieżąca weryfikacja przygotowywanej dokumentacji pod kątem formalno – prawnym.
6. Udostępnianie informacji zainteresowanym stronom w zakresie dotyczącym rozwiązań projektowych w ramach planowanych przez Zarząd inwestycji drogowych.
7. Współpraca z Rejonami Dróg Wojewódzkich w zakresie związanym z potrzebami opracowania dokumentacji projektowych.
8. Uczestnictwo w procesie przygotowania, składania wniosku, jego realizacji i monitorowania inwestycji drogowych związanych z finansowaniem ze środków unijnych, w szczególności RPO.
9. Współpraca z Wydziałem Nieruchomości w zakresie spraw związanych z prawem do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
10. Potwierdzanie przyjęcia i kompletności pod względem zgodności z umową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz pod względem formalnym –  składanych w Zarządzie dokumentacji projektowych.
11. Redagowanie i przekazywanie pism w korespondencji bieżącej w zakresie działania Wydziału Dokumentacji.
 
 

Dodano: 30.11.2016
 
 
OGŁOSZENIE
 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w ZIELONEJ GÓRZE,  ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
 
O G Ł A S Z A
 PRZETARG USTNY (LICYTACJA)  
NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO
 
Przedmiotem przetargu są wycofane z eksploatacji samochody osobowe:
 
1. Fiat Panda 1.2 MR΄03wersja Dynamic, rok  prod. 2005, nr rej. FZ 42754
Opis pojazdu:  przebieg około 347 392  km, barwa nadwozia biała, stuki w silniku przy odpaleniu, zarysowania na powłoce lakierowej, liczne korozje nadwozia , zabrudzona i uszkodzona tapicerka, ABS, wspomaganie układu kierowniczego, poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, klimatyzacja, nieważne badania techniczne.
Cena wywoławcza 4 700,00 zł
 
2. Fiat Panda 1.1 MR΄03wersja Active,  rok prod. 2006, nr rej. FZ 54196
Opis pojazdu:  przebieg około 272 756 km, barwa nadwozia biała, uszkodzony błotnik lewy przód, uszkodzone drzwi lewy przód, brak lusterka lewego, ABS, wspomaganie układu kierowniczego, poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, klimatyzacja, przewiercony płat dachu (po demontażu lampy świetlnej), nieważne badania techniczne.
Cena wywoławcza 4 200,00 zł
 
3. Fiat Panda 1.1 MR΄03, Active, rok prod. 2006,  nr rej. FZ 54197,  
Opis pojazdu:  przebieg około 241 380 km, barwa nadwozia biała, odkształcony błotnik lewy przedni, ABS, wspomaganie układu kierowniczego, poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, klimatyzacja, przewiercony płat dachu (po demontażu lampy świetlnej), nieważne badania techniczne.
Cena wywoławcza 4 200,00 zł
 
4. Fiat Panda 1.1 MR΄03, Active, rok prod. 2006, nr rej. FZ 54198
Opis pojazdu:  przebieg około 285 546 km, unieruchomiony silnik w wyniku uszkodzenia układu rozrządu, ABS, wspomaganie układu kierowniczego, poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, klimatyzacja manualna, barwa nadwozia biała, przewiercony płat dachu (po demontażu lampy świetlnej), nieważne badania techniczne.
Cena wywoławcza 2 700,00 zł

Szczegółowe informacje na temat oferowanych w przetargu pojazdów:
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Krzysztof Urbaniak tel. (68) 328 03 12, (w dni powszednie  w godz. od 7:30 do 14:30)
 
Miejsca oględzin:
Pozycja 1 i 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich, 65-339  Zielona Góra,  ul. Nowa 1 
Pozycja 2 i 4 – Obwód Drogowy, 68-100 Żagań, ul. Lotników Alianckich 27b
W sprawie oględzin prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z osobą uprawnioną do kontaktu   z oferentami.
 
Termin i miejsce licytacji
 
Przetarg (licytacja ustna) odbędzie się 16 grudnia 2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Aleja  Niepodległości 32.
 
Ceny wywoławcze oferowanych  do sprzedaży składników majątkowych to ceny brutto.  Sprzedający nie wystawia faktury VAT.  Potwierdzeniem zawarcia  transakcji kupna - sprzedaży będzie wystawienie dla nabywającego rachunku uproszczonego.
 
Regulamin licytacji
 
1. Warunkiem przystąpienia do licytacji ustnej jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu licytacji - wadium można wpłacać gotówką w kasie Zarządu Dróg Wojewódzkich
 w Zielonej Górze, Aleja Niepodległości 32 codziennie w godz. 8:00 – 14:00 oraz w dniu licytacji do godz.10:00, lub przelewem na konto Getin Noble Bank o/w Zielonej Górze, nr konta 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
 
 
 
 
 
Licytanci, którzy wpłacili wadium w formie przelewu, zostaną dopuszczeni do udziału w licytacji pod warunkiem wpływu wadium na konto bankowe sprzedającego najpóźniej w przeddzień licytacji. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać organizatorowi licytacji.
 
2. Wadium przepada na rzecz organizatora licytacji, jeżeli licytant, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia  licytacji.  
 
3. Wadium złożone przez licytantów, których ceny nie zostały przyjęte, będzie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu licytacji, a złożone w formie przelewu zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu licytacji.
Wadium złożone przez nabywcę w gotówce lub przelewem ulega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży.
 
4. Uczestnicy licytacji (kupujący) złożą stosowane oświadczenie, iż po zapoznaniu się z treścią  niniejszego regulaminu, a także ze stanem technicznym przedmiotu licytacji, którego kupnem są zainteresowani, akceptują wszystkie postanowienia.
 
5. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 50,00 złotych.
 
6. Kupujący składa swoja ofertę na zakup przedmiotu licytacji poprzez podniesienie ręki, uznając każdorazowo wyznaczoną kwotę postąpienia lub jej wielokrotność.
 
7. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia licytacji pod warunkiem, że zgłosi się minimum jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
 
8. Organizator licytacji zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia licytacji lub jej unieważnienia,
a także wycofania z licytacji oferowanych przedmiotów licytacji bez podania przyczyny.
 
9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotów licytacji.
 
10. Odbiór zakupionego przedmiotu licytacji  odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy.
 
11. Kupujący który opłaci w całości cenę nabycia otrzyma rachunek uproszczony, który jest upoważnieniem do  odbioru zakupionego przedmiotu licytacji w miejscu jego składowania.
 
12. Kupujący zobowiązuje się do  odbioru przedmiotu licytacji w godzinach i dniach pracy Zarządu Dróg Wojewódzkich w ciągu 14 dni roboczych.
 
13. Po tym terminie sprzedającemu przysługuje wynagrodzenie za składowanie w wysokości 20 PLN dziennie, płatne przed wydaniem przedmiotu licytacji.
 
14. Za maksymalny okres składowania przedmiotu licytacji  uznaje się trzy miesiące począwszy od daty sprzedaży, bądź przekroczenie wartości przedmiotu licytacji  przez zobowiązania powstałe z tego tytułu na rzecz sprzedającego.
 
15. W przypadku przekroczenia wylicytowanej wartości przez zobowiązania z tytułu bezumownego składowania, sprzedającemu przysługuje prawo ponownego zlicytowania przedmiotu licytacji  bez obowiązku powiadamiania kupującego oraz prawa do odszkodowania na rzecz kupującego.  
 
 
 
 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – Strona główna

Aktualności

Otwarcie pierwszej części obwodnicy...

25-09-2015
W Drezdenku uroczyście otwarto pierwszy odcinek obwodnicy miasta. Zadanie w 99 proc. dofinansowane zostało z LRPO, a całkowita wartość projektu wynosi 6,9 mln zł...

Rusza budowa mostu w Skwierzynie

18-08-2015
Budowa mostu w Skwierzynie to przedsięwzięcie niesłychanie ważne dla naszego regionu oraz dla mieszkańców tej części województwa, ponieważ most...

Wzmocnienie istniejącej jezdni drogi...

23-06-2015
Wzmocnienie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód zrealizowane zostało w ramach I...

Mapa dróg i utrudnień drogowych

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Kontakt:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze
al.Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra 
tel.: 68 328 0 300
faks : 68 328 0 332

Poczta elektroniczna (e-mail):

Kontakt:

UL. NOWA 1
65-339 ZIELONA GÓRA
tel. 68 322-17-00
tel. 68 325-58-90
fax. 68 322-17-01

Kierownik:

CEZARY NOWAK

Kontakt:

UL. SZPROTAWSKA 30
67-120 KOŻUCHÓW
tel. 68 355-26-14
tel. 68 355-26-15

Kierownik:

JAROSŁAW SKULSKI

Kontakt:

UL. OWOCOWA 2
66-415 KŁODAWA
tel. 95 728-98-48
fax. 95 728-98-48

Kierownik:

ZOFIA KAJDER

Kategorie praw jazdy