Promy

Przeprawa w Połęcku CZYNNA

relacja:
Droga wojewódzka nr 138 Muszkowo - Długoszyn - Sulęcin - Torzym - [prom] - Gubin

Przeprawa w Brodach NIECZYNNA

relacja:
Droga wojewódzka nr 280 Zielona Góra - Czerwieńsk - [prom] - Brody

przyczyna:
prace konserwacyjne/serwisowe.

Przeprawa w Pomorsku CZYNNA

relacja:
Droga wojewódzka nr 281 Zielona Góra - Wysokie - [prom] - Pomorsko

UWAGA:

Informacje dot. kursowania przepraw promowych aktualizowane są na bieżąco.

Promy na ww. przeprawach mogą przewozić pojazdy o masie całkowitej nie przekraczającej 6t

Prom ze względu na warunki atmosferyczne i/lub z powodu stanu rzeki może kursować z ograniczeniami tj.

 • może zabierać mniej pojazdów (np. przy niskim stanie wody);
 • może nie przeprawiać pojazdów innych niż osobowe (np. przy niskim stanie wody i/lub silnym wietrze);
 • kursy mogą być czasowo wstrzymywane (np. przy silnych porywach wiatru);
 • wjazd na prom bądź opuszczenie jednostki może być utrudnione lub niemożliwe dla niektórych pojazdów (np. pojazdów nisko zawieszonych przy niskim stanie wody i wynikającym z tego dużym pochyleniu ramp najazdowych);

Aktualizacja informacji odnośnie kursowania przepraw odbywa się po godzinie 07:00.

Przed tą godziną widoczna będzie informacja wg. stanu na dzień poprzedni.

Informacje dodatkowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze administruje trzema przeprawami promowymi przez Odrę:

 • w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w Połęcku;
 • w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku;
 • w ciągu drogi wojewódzkiej nr 280 w Brodach;

Przeprawy w miejscowościach: Brody oraz Połęcko czynne są w porze dziennej zgodnie z poniższym harmonogramem

GODZINY KURSOWANIA PRZEPRAW

Miesiącoddo
1. STYCZEŃ8.0016.00
2. LUTY7.0016.30
3. MARZEC6.0018.00
4. KWIECIEŃ6.0019.00
5. MAJ5.0020.00
6. CZERWIEC5.0021.00
7. LIPIEC5.0021.00
8. SIERPIEŃ5.0020.00
9.WRZESIEŃ6.0019.00
10. PAŹDZIERNIK7.0018.00
11. LISTOPAD7.0016.00
12. GRUDZIEŃ8.0016.00

W miesiącu marcu i październiku od pierwszej niedzieli po zmianie czasu prom kursuje wg harmonogramu obowiązującego od następnego miesiąca.

Przeprawa w miejscowości Pomorsko czynna jest zgodnie z poniższym harmonogramem

Dni robocze od 5:00 do 22:00
Soboty, niedziele i dni wolne od pracy od 7:00 do 21:00

Promy nie kursują w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok i pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych.
Ostatni kurs wykonywany jest ze stacji portowej o godzinie kończącej dzień pracy w danym miesiącu. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na promie należy pojawić się na przeprawie odpowiednio wcześniej.

Promy nie kursują w przypadkach:

 • zbyt wysokiej lub niskiej wody;
 • silnego wiatru;
 • warunków niedostatecznej widoczności;
 • pochodu kry;
 • stwierdzenia przez załogę innych zagrożeń bezpieczeństwa jednostki.

Podczas wjazdu bądź opuszczania pokładu jednostki należy bezwzględnie przestrzegać regulaminu przeprawy oraz sygnałów i poleceń wydawanych przez obsługę promu.

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

W związku z wprowadzonych na promach technicznych środków bezpieczeństwa w postaci rejestracji obrazu przy użyciu systemu wizyjnego i przetwarzaniem przez ten system danych osobowych w postaci wizerunku i zachowania osób przebywających w jego obszarze (MONITORING WIZYJNY) prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych w tym systemie.

Mając na uwadze szczególny charakter danych przetwarzanych w monitoringu wizyjnym oraz dochowanie w tym zakresie należytej staranności Administrator Danych Osobowych zastosował adekwatne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić minimalizację przetwarzanych danych oraz stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych w monitoringu wizyjnym.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję:

 1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZDW.
 3. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym oraz w celu ochrony mienia.
 4. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, tj. 60 dni od nagrania. Po tym terminie dane są usuwane przez ich nadpisanie danych na dysku.
 6. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO ma Pan / Pani:
  • a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • d) prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
  • e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • f) w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody,
  • g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 8. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.