Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Henryk Waliszewski.
 • E-mail: h.waliszewski@zdw.zgora.pl
 • Telefon: 68 328 03 22

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Adres: Zielona Góra 65-042 al. Niepodległości 32
 • E-mail: zdw@zdw.zgora.pl
 • Telefon: 68 328 03 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
    al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
 
Dostępność wejścia
Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony al. Niepodległości i nie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową.
Punkt  obsługi   osób  z  niepełnosprawnością  ruchową   jest dostępny w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, ul. Nowa 1.
 
Dostępność parkingu
Na terenie parkingu siedziby Zarządu nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy budynku od strony al. Niepodległości.
 
Dostępność budynku
Budynek Zarządu nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.
 
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Zarządu istnieje możliwość uzyskania pomocy
w doprowadzeniu na daną kondygnację. W tym celu należy zadzwonić dzwonkiem, znajdującym się przy głównym wejściu do budynku (pracownik sekretariatu zejdzie do petenta) lub skontaktować się telefonicznie z sekretariatem pod numerem telefonu 68 328 03 00 lub 68 328 03 34.
W siedzibie Zarządu jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.
Tłumacz języka migowego jest również dostępny on-line za pośrednictwem strony internetowej Zarządu pod linkiem: Połącz z tłumaczem języka migowego (wymagany w tym przypadku komputer PC wyposażony w kamerę i podłączony do internetu lub urządzenie mobilne z systemem Android).
 
W sekretariacie Zarządu dostępne są dwa stanowiska z pętlami indukcyjnymi dla osób słabosłyszących.
 
Każda  osoba  z  niepełnosprawnością  ruchową  chcąca  załatwić sprawę w Zarządzie ma możliwość  zgłoszenia  i  umówienia  terminu  swojej  wizyty w punkcie obsługi na ul. Nowej 1.
W tym celu, osoba ta,  powinna skontaktować się w pierwszej  kolejności  z  pracownikiem  sekretariatu Zarządu  pod  numerem  telefonu   68 328 03 00   lub   68 328 03 334.  Pracownik   sekretariatu  po zdefiniowaniu  potrzeby  osoby z  niepełnosprawnością  ruchową  zrealizuje  ją,  bądź  zawiadomi odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Zarządu, która umówi ewentualne spotkanie w celu zrealizowania obsługi tej osoby.
 
2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
    ul. Nowa 1, 65-339 Zielona Góra
 
Dostępność wejścia
Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Nowej i jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zarządu tj.,od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30.
 
Dostępność parkingu
Przy budynku na ul. Nowej 1 na terenie parkingu Rejonu nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych z uwagi na stałą dostępność miejsc parkingowych. Dojście do budynku jest utwardzone, nie ma utrudnień z wjazdem wózka osoby niepełnosprawnej z miejsca parkingowego.
Dostępność budynku
Parter budynku jest dostępny dla obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostępność na tę kondygnację zapewnia utwardzony podjazd dla osób niepełnosprawnych, przycisk dzwonka przy drzwiach wejściowych do budynku oraz dwuskrzydłowe drzwi wejściowe.
 
Na parterze budynku dostępne jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do osób z niepełnosprawnością.
 
Dostępność na wyższą kondygnację budynku nie jest zapewniona osobom z niepełnosprawnością ruchową.
 
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danego pracownika istnieje możliwość wyjścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację. W tym celu należy zadzwonić dzwonkiem, znajdującym się przy wejściu do budynku (pracownik sekretariatu zejdzie do petenta) lub skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Rejonu pod numerem 68 322 17 00.
 
3. Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie
    ul. Szprotawska 30, 67-120 Kożuchów
 
Dostępność wejścia
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od ul. Szprotawskiej. Drzwi jednoskrzydłowe dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się na tym samym poziomie co teren wokół budynku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zarządu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach
7:30 – 15:30.
 
Dostępność parkingu
Przy budynku na ul. Szprotawskiej 30 na terenie parkingu Rejonu nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych z uwagi na stałą dostępność miejsc parkingowych. Dojście do budynku jest utwardzone, brak utrudnień z wjazdem wózka osoby niepełnosprawnej z miejsca parkingowego.
 
Dostępność budynku
Budynek nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.
 
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danego pracownika istnieje możliwość wyjścia pracownika lub uzyskania pomocy. W tym celu należy zgłosić się do pracownika sekretariatu zlokalizowanego na parterze budynku Rejonu lub skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Rejonu pod numerem 68 355 26 14.
 
4. Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
    ul. Owocowa 2, 66-415 Kłodawa
 
Dostępność wejścia
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Owocowej. Wejście jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową i ogólnodostępne w godzinach pracy Zarządu, tj. od poniedziałku do piątku,
w godzinach 7:30 – 15:30.
 
Dostępność parkingu
Przy budynku na ul. Owocowej 2 na terenie parkingu Rejonu nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych z uwagi na stałą dostępność miejsc parkingowych. Dojście do budynku jest utwardzone, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, brak utrudnień z wjazdem wózka osoby niepełnosprawnej z miejsca parkingowego.
Dostępność budynku
Budynek nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.
 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danego pracownika istnieje możliwość wyjścia pracownika lub uzyskania pomocy. W tym celu należy zgłosić się do pracownika sekretariatu zlokalizowanego na parterze budynku Rejonu lub skontaktować się z sekretariatem Rejonu telefonicznie pod numerem 95 728 98 48.