Ochrona Danych Osobowych

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na podstawie art. 37 RODO wyznaczył na Inspektora ochrony danych

Panią Kamilę Frąckowiak
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

 • listownie na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
Inspektor ochrony danych

 • poczta elektroniczną: e-mail

Na podstawie art. 13 RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZDW.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 RODO w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  • w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 8. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 9. Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej ogranicza się stosowanie art. 16 i art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.