Wnioski na zajęcie pasa drogowego

UWAGA! Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego powinien być złożony w tut. Zarządzie, w trybie określonym art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w tut. Zarządzie z wyprzedzeniem umożliwiającym jego rozpatrzenie i wydanie zezwolenia.