„Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 315 w m. Lipka wraz z dedykowanym oświetleniem na nowo wyznaczonym przejściu dla pieszych”

Logotypy: Razem bezpieczniej, MSWiA, Lubuskie Warte Zachodu, ZDW Zielona Góra

Dnia 27.10.2022 r. w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, Poz. 2105, ogłoszono Porozumienie Wojewody Lubuskiego
w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację projektu
w ramach “Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024″ dla projektu:

„Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 315
w m. Lipka wraz z dedykowanym oświetleniem na nowo wyznaczonym przejściu dla pieszych”.

Dnia 16.11.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót tj. firmą NowoNET Michał Matuszewski z siedzibą Gryficach. Planowany termin zakończenia zgodnie z umową 21.12.2022 r. Dnia 22.12.2022 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót.

Wartość zadania wyniosła 305.617,31 zł
Wartość dofinansowania 100.000,00 zł

Przedmiotem projektu była budowa sygnalizacji świetlnej typu ALL RED z detekcją ruchu pojazdów oraz wzbudzanej na przycisk sensoryczny bez konieczności dotyku wraz z dedykowanym oświetleniem na projektowanym przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 315, w m. Lipka w km ok. 24+682,00.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie następujących robót budowlanych:

  1. budowę sygnalizacji świetlnej typu ALL RED z detekcją ruchu pojazdów oraz wzbudzanej na przycisk sensoryczny
    bez konieczności dotyku wraz z dedykowanym oświetleniem na projektowanym przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej
    nr 315, w m. Lipka w km ok. 24+682,
  2. budowę i przebudowę chodnika oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych,
  3. likwidację przejścia w istniejącej lokalizacji,
  4. likwidację kolizji istniejącej sieci oświetlenia ulicznego,
  5. budowę kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe w obrębie nowego przejścia dla pieszych.

Głównym celem zrealizowanego projektu była poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w m. Lipka
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 315 w m. Lipka wraz z dedykowanym oświetleniem na nowo wyznaczonym przejściu dla pieszych.

Partnerem projektu była Gmina Kolsko, która po zakończeniu projektu, pod koniec grudnia 2022 roku, przeprowadziła wśród mieszkańców m. Lipka ankietę dot. wpływu zrealizowanej inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w m. Lipka.
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że zakończona inwestycja realizuje założony cel dotyczący zwiększenia bezpiecznych przejść dla pieszych oraz wzmocnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Logotypy: Razem bezpieczniej, MSWiA, Lubuskie Warte Zachodu, ZDW Zielona Góra