Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji

Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Podmiot wnoszący:

 1. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”.
 2. Petycja może być złożona w interesie:
  • publicznym,
  • podmiotu wnoszącego petycję,
  • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiot:
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Ogólna reguła określania statusu pisma:
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Zasady składania petycji:

 1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Petycja powinna zawierać:
  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję),
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
  • oznaczenie adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji.

 

 1. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, zwanym dalej ZDW, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego jest składana.
 2. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przed podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 3. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowalnym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 4. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Ww. podmiot wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda dołączana jest do petycji.
 5. W razie powstania wątpliwości co do istnienia lub zakresu zgody, o której mowa w pkt. 4, adresat petycji może, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, zwrócić się do podmiotu, w interesie którego petycja jest składana, o potwierdzenie zgody w terminie 14 dni z pouczeniem, że w przypadku braku takiego potwierdzenia petycja nie będzie rozpatrzona. Potwierdzenie zgody następuje w formie, o której mowa w pkt. 4

Sposób i termin rozpatrywania:

 1. W sprawach merytorycznych wynikających z zakresu zadań wydziałów petycje rozpatrują wydziały ZDW, a Naczelnicy wydziałów sprawują nadzór nad przyjmowaniem, ewidencjonowaniem oraz rozpatrywaniem petycji.
 2. Na stronie internetowej ZDW niezwłocznie umieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych także imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
 3. Ww. informacja jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.
 4. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w ww. terminie, termin ten może ulec przedłużeniu.
 6. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 7. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.


Obowiązek informacyjny o ochronie danych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZDW.
 3. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 RODO w celu rozpatrzenia skargi / wniosku / petycji.

4. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO ma Pan / Pani:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
8. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Opłaty:
Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.