Streszczenie części opisowej strategicznych map hałasu

Opracowanie dotyczy wybranych odcinków dróg wojewódzkich terenie województwa lubuskiego, wykonane w ramach zadania polegającego na sporządzeniu strategicznej mapy hałasu dla głównych dróg wojewódzkich na terenie województwa lubuskiego. Analizą objęto w sumie 6 odcinków o łącznej długości ok. 35,3 km co przekłada się na analizowany obszar o powierzchni ok. 71 km2.

Sporządzone mapy przedstawiają stan określony dla średniorocznych warunków ruchu.

Głównymi źródłami hałasu ujętym w niniejszym opracowaniu są wymienione poniżej odcinki dróg wojewódzkich:

Tabela 1.1 Zestawienie odcinków dróg objętych Strategiczną Mapą Hałasu

Lp.
Nr
drogi
Początek
Koniec
Długość
(km)
Nazwa odcinka
Powiat
1
137
74,230
79,300
5,070
Międzyrzecz przejście: w. Międzyrzecz Zach. (S3) – gr. miasta
międzyrzecki
2
160
70,700
72,770
2,070
Drezdenko przejście: ul. 29 Stycznia (DW174) – ul. Piłsudskiego (DW158, DW181)
strzelecko-drezdenecki
3
287
29,303
34,057
4,754
Lubsko gr. miasta – Jasień (DW294)
żarski
4
296
25,200
29,298
4,098
Żagań przejście: ul. Nowogrodzka (DK12) – gr. miasta
żagański
5
297
0,000
9,035
9,035
w. Nowa Sól Zach. (S3) – Kożuchów (DW283)
nowosolski
6
132
27,490
37,805
10,315
Nowiny Wielkie (DW131) – Gorzów Wlkp. gr. miasta
gorzowski

Z przeprowadzonych w ramach niniejszego opracowania analiz wynika, że dla każdego z analizowanych odcinków stwierdzono występowanie obecnie terenów zagrożonych hałasem. Tereny te zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie dróg. Badane odcinki przebiegają przez centra miast Międzyrzecz (DW137), Drezdenko (DW160) Żagań (DW296) i Kożuchów (DW297) gdzie występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna a także jednorodzinna oraz budynki użyteczności publicznej w zakresie oświaty oraz ochrony zdrowia.

Droga DW287 przebiega z kolei przez miejscowość Budziechów z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniowo-usługową zlokalizowaną wzdłuż drogi, w bezpośrednim jej sąsiedztwie z licznymi wjazdami na przyległe posesje. Również tereny zlokalizowane w miejscowości Lubieszów i Wrociszów są zagrożone hałasem od drogi DW297 z uwagi na przyległą zabudowę mieszkaniową.

Droga DW132 przebiega natomiast przez miejscowość Jenin, gdzie obecnie nawierzchnia wykonana jest
z kostki brukowej. Zlokalizowana wzdłuż drogi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa narażona jest na przekroczenia wskaźników miejscami o ponad 10 dB. W pozostałej części odcinka, dla miejscowości Motylewo, Bogdaniec i Łupowo również wykazano występowanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych wyrażonych wskaźnikami LDWN oraz LN.

Poniżej w tabelach zestawiono szacunkową liczbę osób zamieszkującą na terenach, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN.

Tabela 1.2 Szacunkowa liczba osób zamieszkująca na terenach dla których występują przekroczenia. Wskaźnik LDWN

Szacunkowa liczba osób zamieszkująca na terenach dla których występują przekroczenia:
Przedziały przekroczeń [dB]
1 – 5
5,1 – 10
10,1 – 15
Powyżej 15
Powiat międzyrzecki
1200
0
0
0
Powiat strzelecko-drezdenecki
900
0
0
0
Powiat żarski
100
0
0
0
Powiat żagański
800
0
0
0
Powiat nowosolski
200
0
0
0
Powiat gorzowski
700
300
0
0

Tabela 1.3 Szacunkowa liczba osób zamieszkująca na terenach dla których występują przekroczenia. Wskaźnik LN

Szacunkowa liczba osób zamieszkująca na terenach dla których występują przekroczenia:
Przedziały przekroczeń [dB]
1 – 5
5,1 – 10
10,1 – 15
Powyżej 15
Powiat międzyrzecki
1300
0
0
0
Powiat strzelecko-drezdenecki
500
500
0
0
Powiat żarski
0
0
0
0
Powiat żagański
800
0
0
0
Powiat nowosolski
200
0
0
0
Powiat gorzowski
700
200
0
0

Planowanymi działaniami mającymi wpływ na ochronę środowiska przed hałasem są przewidziane do realizacji inwestycje drogowe. Planowane jest m.in. wybudowanie obwodnicy dla miasta Drezdenko (w ciągu drogi DW160) oraz miasta Lubsko (DW287). Realizacja tych inwestycji wpłynie korzystnie na klimat akustyczny występujące obecnie dla całego analizowanego odcinka DW160 oraz części odcinka DW287 przebiegającego przez miejscowość Budziechów.