Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze powiatu Oder-Spree i powiatu krośnieńskiego / Entwicklung wichtiger Straßenverbindungen im grenzüberschreitenden Straßennetz auf dem Gebiet des Landkreises Oder-Spree und des Krosnoer Landkreises

Logotypy: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, BB-PL INTERREG V A 2014-2020

Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice /
Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze powiatu Oder-Spree i powiatu krośnieńskiego

Województwo Lubuskie/Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze otrzymał dofinansowanie w ramach z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II, Priorytet inwestycyjny 7 b: „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi“.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze powiatu Oder-Spree i powiatu krośnieńskiego” w partnerstwie Powiatu Oder-Spree, Powiatu Krośnieńskiego oraz Województwa Lubuskiego/Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej o znaczeniu transgranicznym. Zaplanowane działania zamierzają do lepszego skomunikowania obu powiatów ze sobą oraz z siecią TEN-T. Nastąpi to poprzez przebudowę drogi powiatowej K6747, przebudowę drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice oraz przebudowę drogi powiatowej 2607F ul. Kresowa w Gubinie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Przebudowa infrastruktury drogowej ma zapewnić poprawę połączeń z transeuropejską siecią korytarzy TEN-T oraz zapewnić jak najszybszy dojazd do granicy państw zwiększając bezpieczeństwo użytkowników i ograniczenie uciążliwości dla środowiska.

Nr wniosku: 85020845
Okres trwania projektu – 01.11.2017 – 31.10.2020
Łączna wartość projektu 3.664.292,07 EURO
w tym wartość WL/ZDW 853.951,22 EURO
Wartość dofinansowania projektu 2.400.111,31 EURO
w tym wartość WL/ZDW 559.338,05 EURO

W ramach projektu Województwo Lubuskie/Zarząd Dróg Wojewódzkich wykona:

  • przebudowę drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice poza miejscowościami,
    na odc. 2,62 km,
  • rozbudowę istniejącej konstrukcji jezdni (budowa nowej konstrukcji na poszerzeniach),
  • poszerzenie nawierzchni jezdni do 6 m wraz z poszerzeniami na łukach,
  • podniesienie standardu do klasy Z,
  • wzmocnienie poboczy,
  • oczyszczenie rowów,
  • odwodnienie powierzchniowe do przydrożnych rowów.

Wykonawcą jest firma EUROVIA Polska S.A., Bielany Wrocławskie.
Umowa została zawarta w dniu 11.09.2019 r.
Wartość robót budowlanych wynosi 4.84 mln zł.
Termin realizacji do dnia 14.08.2020 r.

 

Projekt realizowany w ramach
Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020
w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony / Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen”