Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0001/22
Całkowita wartość projektu – 34 891 049,00 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 33 375 255,00 zł
Całkowita wartość dofinansowania – 31 245 690,63 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 27 908 165,13 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa – 3 337 525,50 zł

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica w km 9+995–14+189 o długości 4,19 km.
W ramach inwestycji planuje się m.in.

 • korektę geometrii drogi woj.;
 • rozbiórkę istniejącej i wykonanie nowej konstrukcji jezdni;
 • przebudowę / budowę chodników;
 • zatok autobusowych, zjazdów;
 • przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatową;
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • oznakowania poziomego i pionowego;
 • usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną;
 • rozbiórkę istniejących przepustów drogowych oraz budowę nowych;
 • przebudowę istniejącego obiektu mostowego;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • budowę oświetlenia dróg i przejść dla pieszych;
 • budowę zasilania znaków aktywnych.

Celem głównym projektu jest poprawiona zewnętrzna i wewnętrzna dostępność transportowa regionu w ruchu drogowym.

Dnia 16.03.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót tj. firmą Eurovia Polska S.A. z siedzibą Bielany Wrocławskie. Teren budowy przekazano dnia 22.03.2022 r.
Planowany termin zakończenia zgodnie z umową 29.07.2023 r.