Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0002/19
Całkowita wartość projektu – 5 500 292,97 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 5 189 076,52 zł
Całkowita wartość dofinansowania – 4 732 515,37 zł
Wartość dofinansowania EFRR –4 410 715,04 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa –321 800,33 zł

Przedmiotem projektu była rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 295 w miejscowości Gorzupia Dolna od km 7+766 do km 8+441 o długości 0,67 km. Projekt obejmował m.in. poszerzenie jezdni
do 6,5 m, budowę wysp spowalniających ruch, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, przebudowę pętli autobusowej, budowę chodników, poprawę odwodnienia – budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S.A. z siedzibą w Jaworze.
Dnia 25.02.2020 r. dokonano odbioru końcowego robót.