Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrz. – Radnica

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrz. – Radnica realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0020/16
Całkowita wartość projektu – 6.819.720,43 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 6.593.934,78 zł
Wartość dofinansowania – 6.527.995,42 zł w tym:
EFRR – 5.868.601,95 zł
budżet państwa – 659.393,47 zł

Wykonawcą robót budowlanych było Konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, Partner – Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S.A. z siedzibą w Jaworze. umowa została podpisana dnia 01.06.2016 r. roboty odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 25.09.2017 r. W ramach “Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrz. – Radnica” wykonano rozbudowę na długości 3,30 km, ponadto wykonano m.in. budowę kanalizacji deszczowej, budowę chodników, budowę/przebudowę zatok autobusowych, budowę azyli dla pieszych, przebudowę parkingów dla samochodów osobowych, przebudowę zjazdów. Zrealizowana inwestycja wpłynęła na poprawę warunków ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa