Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0006/18
Całkowita wartość projektu – 10 374 014,90 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 9 338 477,78 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 7 937 706,11 zł

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 160 na odc. 4,53 km i ma na celu poprawę właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa. Planuje się m.in. rozbudowę jezdni do szer. 7 m, budowę ciągu pieszego, zatok autobusowych, przebudowę istn. skrzyżowania, zjazdów, przepustów pod koroną drogi, budowę przepustów pod chodnikiem, oczyszczenie rowów i przepustów, budowę elementów odwodnienia drogi, przebudowę oświetlenia, wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych i dwóch miejsc przekraczania jezdni, wykonanie barier energochłonnych oraz balustrad.
W dniu 16.05.2018 r. zawarta została umowa z Wykonawcą inwestycji firmą EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.