Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów – projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0006/17
Całkowita wartość projektu – 7 250 636,28 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 6 987 961,27 zł
Wartość dofinansowania – 6 420 538,80 zł w tym:
EFRR 5 939 767,07 zł
Budżet Państwa 480 771,73 zł

W ramach projektu wykonano rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 297 w m. Wrociszów
o dł. 2,00 km na odcinku od km 2+600,00 do km 4+600,00, w celu poprawy właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu. Zakres robót obejmował: rozbudowę istniejącej konstrukcji jezdni, przebudowę istniejących oraz budowę nowych chodników jednostronnych lub dwustronnych, budowa nowej i przebudowa istniejącej zatoki autobusowej, budowę wysp rozdzielających pasy ruchu, przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych, rozbudowę istniejących skrzyżowań z innymi drogami publicznymi w km 3+581,58 i 3+366,02, budowę wysp uspokajających ruch wraz z azylami dla pieszych, usuniecie kolidujących drzew i krzewów, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę przepustu, budowę oświetlenia drogowego w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych, przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia.
Wykonawcą robót była firma PBD Głogów Sp. z o.o., umowę zawarto dnia 17.11.2017 r.
Odbioru końcowego robót dokonano dnia 30.10.2018 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z Budżetu Państwa