Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska

 

Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0002/16
Całkowita wartość projektu – 6.309.104,53 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 5.827.512,74 zł
Wartość dofinansowania – 5.769.237,59 zł w tym:
EFRR 5.186.486,32 zł
Budżet Państwa 582.751,27 zł

Wykonawcą robót budowlanych była SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie. W dniu 17.08.2017 r. dokonano odbioru końcowego robót na odcinku o dł. 1,88 km wykonanych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska. Zakres inwestycji obejmował budowę nowej jezdni bitumicznej, ciągów pieszych i zatok autobusowych, drogi dojazdowej, sieci kanalizacji deszczowej, remont obiektu mostowego, przebudowę skrzyżowań, budowę i przebudowę zjazdów, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, przebudowę sieci telekomunikacyjnej.
Rozbudowana droga woj. nr 296 polepszy warunki komunikacyjne pomiędzy Iłową, a autostradą A18 oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa