Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0004/19
Całkowita wartość projektu – 25 502 647,05 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 20 800 464,83 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 17 680 395,10 zł
Budżet Państwa – 1 131 895,95 zł

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa w m. Tylewice w km 86+200 – 89+685 o dł. ok. 3,48 km. Planuje się zaprojektowanie drogi woj. klasy G o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 115 kN.
Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie.