Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0003/19
Całkowita wartość projektu – 8.142.542,50 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 7.490.000,00 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 6.366.500,00 zł
Budżet Państwa – 749.000,00 zł

Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w miejscowości Chociule od km 35+000,00 do km 35+873,00 na odcinku dł. 0,87 km. Inwestycja ma na celu doprowadzenie stanu technicznego drogi do obowiązujących przepisów, dostosowując ją do wymagań określonych dla dróg klasy tech. G oraz zwiększenie komfortu jazdy i poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma COLAS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Palędzie.