Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0015/16
Całkowita wartość projektu – 2 443 725,77 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 2 398 791,35 zł
Wartość dofinansowania – 2 374 803,42 zł

Dnia 14.09.2017 r. dokonano końcowego odbioru robót. wykonanych na długości 1,78 km w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego