Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica Etap II

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica Etap II została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0007/18
Całkowita wartość projektu – 12 171 766,11 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 10 234 922,16 zł
Całkowita wartość dofinansowania – 8 597 353,77 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 7 676 191,60 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa – 921 162,17 zł

Projekt obejmował rozbudowę nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Debrznica Pliszka, Siedlisko, Trzebiechów na łącznej długości 1,92 km. Rozbudowa drogi miała na celu podniesienie standardu drogi. Realizacja inwestycji podniosła przepustowość drogi, poprawi warunki ruchowe oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu poprzez segregację ruchu, budowę chodników i zatok autobusowych oraz budowę szykan przy wjeździe do ww. miejscowości.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.