Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0019/16
Całkowita wartość projektu – 6.414.527,23 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 6.066.624,42 zł
Wartość dofinansowania – 6.005.958,17 zł w tym
EFRR – 5.399.295,73 zł
Budżet Państwa – 606.662,44 zł

Wykonawca robót budowlanych – STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą w m. Wysoka, uw dniu 07.09.2017 r. dokonano odbioru końcowego robót na długości 2,38 km obejmujących wykonanie nowej nawierzchni
bitumicznej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę/przebudowę chodników, budowę/przebudowę zatok autobusowych,przebudowę azyli dla pieszych, przebudowę parkingu dla samochodów osobowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa