Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec

Grafika z flagą Polski oraz orłem w koronie oraz napisem Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Logotyp Mosty dla Regionów

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec – Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

I. DOKUMENTACJA

Łączna wartość zadania 405 101,85 zł
Koszty kwalifikowalne 368 754,00 zł
Łączna wartość dofinansowania 295 002,00 (80% kosztów kwalifikowalnych wartości zadania)

W tym:

Etap I – opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych

Opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wykonano w 2021 r.
Wartość całkowita (kwalifikowalna): 55 165,50 zł
Wartość dofinansowania 44 132,00 zł
z Programu Mosty dla Regionów
(80% kosztów kwalifikowanych):

Etap II – opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
Opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji ZRID

Data rozpoczęcia: 04.09.2020 r.
Data zakończenia: 09.12.2022 r.
Wartość całkowita: 349 936,35
Koszty kwalifikowalne: 313 588,50 zł
Wartość dofinansowania 250 870,00 zł
z Programu Mosty dla Regionów
(80% kosztów kwalifikowanych):

II. ROBOTY BUDOWLANE

Po zakończeniu dokumentacji projektowej ZDW będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w celu zrealizowania budowy mostu wraz z dojazdami

Charakterystyka zadania:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego, gmina Zwierzyn i gmina Drezdenko. Zakres inwestycji obejmuje budowę przeprawy mostowej przez rzekę Noteć, wraz z budową niezbędnych dojazdów, które będą się dowiązywały do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 157. Planowana inwestycja będzie przecinać obszar Doliny Dolnej Noteci. W ramach inwestycji zakłada się budowę mostu o długości ok.160 m, szerokości całkowitej ok. 14,00 , w tym jezdni o szerokości 8,0 m i ciągu pieszego o parametrach umożliwiających poprowadzenie ruchu rowerowego. Most zostanie zaprojektowany na I klasę obciążenia oraz klasę MLC 150 wg. STANAG 2021. Całkowita długość planowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 157 będzie wynosiła ok. 1,05 km (w tym długość przeprawy mostowej). W ramach inwestycji projektuje się drogę wojewódzką jednojezdniową, dwupasowa, klasy technicznej G, kategorii ruchu KR4, szerokości 7,0 m. Ponadto planuje się uporządkowanie systemu odwodnienia drogi wraz z budową nowego przepustu w km ~8+800; przebudowę kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej; budowę przystanków autobusowych wraz z dojściami i oświetleniem; budowę kanału technologicznego; przebudowę zjazdów oraz budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. barier ochronnych i balustrad. Roboty budowlane prowadzone będą przy utrzymaniu ruchu na istniejącym moście i dojazdach do niego. Po wybudowaniu nowego mostu i części dojazdów ruch prowadzony będzie nową przeprawą, a istniejący most wraz z dojazdami zostanie rozebrany.