Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0003/18
Całkowita wartość projektu – 20 080 275,66 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 17 203 617,09 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 14 623 074,47 zł

Projekt obejmował przebudowę i rozbudowę DW 278 na dwóch odcinkach o łącznej dł. 6,62 km i miał na celu poprawę właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa. W ramach inwestycji wykonano m.in. rozbudowę i budowę zjazdów indywidualnych, rozbudowę zjazdów publicznych, zatok autobusowych, budowę skrzyżowania z drogą gminną, przebudowę/budowę rowów przydrożnych wraz z rowami krytymi, przebudowę istniejących przepustów, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu, rozbiórkę istniejących elementów kolidujących z inwestycją, rozbudowę sieci telekomunikacyjnej.

W dniu 19.03.2020 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.
Wykonawcą robót budowlanych był STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą w m. Wysoka.