Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko – Gorzów Wlkp.

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko – Gorzów Wlkp. realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0001/19
Całkowita wartość projektu – 17 398 960,81 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 16 320 000,00 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 15 472 000,00 zł
Budżet Państwa – 1 600 000,00 zł

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa DW 158 na odcinkach w km 17+800,00 21+840,58 i 29+115,00 – 31+435,00 o łącznej długości 6,36 km. Planowana inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pojazdów.