Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcin – Międzyrzecz

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcin – Międzyrzecz realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0005/18
Całkowita wartość projektu – 13 037 809,70 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 12 569 055,33 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 10 683 697,03 zł

Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę 4 odcinków DW 137 na długości 5,61 km i ma na celu poprawę właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa. Planuje się: przebudowę i rozbudowę istniejące jezdni, przebudowę/rozbudowę zjazdów, budowę/przebudowę rowów drogowych, remont mostu, przebudowę przepustu, poboczy, poprawę elementów oznakowania, montaż barier ochronnych, zabezpieczenie i przebudowę kolidujących elementów sieci teletechnicznej.

W dniu 22.05.2018 r. zawarto umowy z Wykonawcami:
Na odcinku od km 65+400,00 do km 69+644,00 Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum: Lider DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą
w Świebodzinie, Partner – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki.
Na odcinku od km 71+980,00 do km 73+350,00 Wykonawcą robót budowlanych jest DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie.