Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0003/17
Całkowita wartość projektu – 14.944.913,40 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 12 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 10 200 000,00 zł

W dniu 22.08.2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Wysoka ul. Lipowa 5A, kod: 52-200 Wrocław. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 29.08.2017 r.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni DW 134 w postaci jej wzmocnienia pakietem nowych warstw bitumicznych od km 16+630,00 do km 20+625,00 oraz od km 21+585,00 do km 27+800,00 na długości 10,20 km. Przebudowie ulegną również istn. zjazdy oraz istniejące skrzyż. z drogami gminnymi i powiatowymi w zakresie koniecznym do przebudowy DW, planowana jest także budowa zatoki do ważenia pojazdów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego