Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów-Żagań w m. Stypułów

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów-Żagań w m. Stypułów zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0014/16
Całkowita wartość projektu – 7 020 280,37 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 5.980.824,53 zł
Wartość dofinansowania – 5.921.016,27 zł w tym:
EFRR 5.322.933,82 zł
Budżet Państwa 598.082,45 zł

W ramach projektu wykonano przebudowę DW 296 na odcinku Kożuchów-Żagań na długości 3,08 km, poszerzenie istniejącej jezdni do szer. 6,00 m oraz wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni, która zapewni właściwą nośność oraz poprawę stanu technicznego drogi. Zlikwidowany został nieczynny przejazd kolejowy. Projekt objął także rozbudowę w m. Stypułów na dł. 0,86 km polegającą na rozbudowie istniejącej jezdni z poszerzeniem do 6,5 m, budowie chodników, rozbudowie/budowie zjazdów i przepustów, budowie rowu drogowego, rozbudowie rowu melioracji szczegółowej.

Odbioru końcowego robót dokonano dnia 29.05.2018 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z Budżetu Państwa