Zdjęcie: Przebudowa drogi woj. nr 286 w m. Czarnowice

Przebudowa drogi woj. nr 286 w m. Czarnowice

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa drogi woj. nr 286 w m. Czarnowice

Numer Wniosku o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-004/11

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 212 627,73 PLN

Wartość dofinansowania środkami LRPO wynosi 2 499 988,45PLN

Wkład budżetu województwa 712 639,28 PLN

Wykonawcą robót budowlanych było Konsorcjum firm

Lider – Szosa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Partner – Budownictwo Drogowo-Sanitarne „FUCHS” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
umowa została podpisana dnia 21.07.2010 r.

W dniu 20.12.2011 r. podpisany został protokół końcowy odbioru robót.

Zakres inwestycji obejmował:

W ramach projektu wykonano przebudowę drogi woj. nr 286 w m. Czarnowice na długości 1,41 km oraz wzmocniono konstrukcję nawierzchni drogi do 115 kN/oś. Wykonano kanalizację deszczową przebudowę istniejących skrzyżowań oraz obustronne chodniki. Efektem realizacji inwestycji jest poprawa warunków bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Czarnowice mieszkających wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 286 oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Zrealizowana inwestycja skróciła czas podróży w przewozach pasażerskich i towarowych pozwoliła na płynny przejazd samochodów przez m. Czarnowice, a także zmniejszyła koszty eksploatacji. Za sprawą przebudowy drogi wojewódzkiej nr 286 poprawiło się bezpieczeństwo ruchu drogowego, a tym samym obniżyło się ryzyko wypadków drogowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013