Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada)

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada) zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0013/16
Całkowita wartość projektu – 8.766.422,31 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 7.000.000,00 zł
Wartość dofinansowania – 5.281.714,18 zł w tym:
EFRR 4.797.153,25 zł
Budżet Państwa 484.560,93 zł

W ramach przedsięwzięcia zrealizowana została przebudowa drogi wojewódzkiej nr 159 na odcinku o długości 0,405 km wraz z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (estakada) w zakresie wykonania nowej płyty pomostowej ochronnej, ułożenia izolacji, wykonania konstrukcji jezdni na obiekcie, montażu barier ochronnych i barieroporęczy wraz z wykonaniem bitumicznych przykryć dylatacyjnych, przeprowadzeniem napraw betonowych elem.przęsła oraz filarów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Budżetu Państwa