Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna – droga woj. nr 158)

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna – droga woj. nr 158) – realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0001/18
Całkowita wartość projektu – 2.061.129,60 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 2.008.032,71 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 1.706.827,80 zł


W ramach projektu wykonano przebudowę drogi nr 159 relacji Murzynowo – Skwierzyna od km 8+000 do km 10+000 o długości 2 km. Inwestycja polegała na wzmocnieniu jezdni i dostosowaniu jej konstrukcji do obciążenia 115 kN/oś oraz nadaniu odpowiedniej równości w kierunku poprzecznym i podłużnym, modernizacji zjazdów i skrzyżowania, modernizacji zatok autobusowych, wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Odbioru końcowego robót dokonano dnia 31.07.2018 r.