Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. – Etap I

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. – Etap I – zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0002/18
Całkowita wartość projektu – 5 668 144,23 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 5.000.000,00 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 4.250.000,00 zł

W ramach projektu wykonano przebudowę drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. – Etap I na odcinku dł. 5,52 km i mającą głównie na celu wzmocnienie jezdni i nadanie nawierzchni odpowiednich spadków poprzecznych i równości poprzecznej i podłużnej, co spowoduje poprawę bezpieczeństwa, komfortu jazdy oraz warunków odwodnienia.
Zakres inwestycji obejmował wzmocnienie nawierzchni drogi, remont poboczy i rowów drogowych, modernizację zjazdów, zatok autobusowych, chodników, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wymianę istniejących barier energochłonnych.

Odbioru końcowego robót dokonano dnia 18.12.2018 r.