Zdjęcie: Przebudowa drogi woj. nr 130 w m. Baczyna

Przebudowa drogi woj. nr 130 w m. Baczyna

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa drogi woj. nr 130 w m. Baczyna

Numer Wniosku o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-006/10

Całkowita wartość projektu wynosi 3 516 554,40 PLN

Wartość dofinansowania wynosi 2 985 699,16 PLN

Wkład budżetu województwa 530 855,24 PLN

Wykonawca robót budowlanych – MALDROBUD Spółka jawna z siedzibą w Myśliborzu, umowa została podpisana dnia 04.08.2010 r.

Termin zakończenia realizacji inwestycji 14.06.2011 r.

Zakres inwestycji obejmował:

W ramach projektu wykonano przebudowę drogi woj. nr 130 w m. Baczyna wzdłuż ulicy Gorzowskiej na długości 1,26 km oraz wzmocniono konstrukcję nawierzchni drogi do 115 kN/oś. Wykonano kanalizację deszczową przebudowę istniejących skrzyżowań, wjazdów, przebudowę zatok autobusowych, obustronne chodniki i parkingi przydrożne. Efektem realizacji inwestycji jest poprawa warunków bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Czarnowice mieszkających wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 286 oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Zrealizowana inwestycja skróciła czas podróży w przewozach pasażerskich i towarowych pozwoliła na płynny przejazd samochodów przez m. Baczynę, a także zmniejszyła koszty eksploatacji. Za sprawą przebudowy drogi wojewódzkiej nr 130 poprawiło się bezpieczeństwo ruchu drogowego, a tym samym obniżyło się ryzyko wypadków drogowych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013