Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice)

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice) zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0004/17
Całkowita wartość projektu – 3 239 734,34 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 3 125 421,22 zł
Wartość dofinansowania – 2 656 608,03 zł

Wykonawca robót budowlanych – MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Myśliborzu, umowę zawarto 14.06.2017 r.

Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 130 na odcinku od km 12+000,00 do km 12+900,00 oraz od km 14+350,00 do km 16+016,00 na długości 2,56 km i poprawienie stanu technicznego nawierzchni oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pojazdów. W ramach inwestycji zrealizowano: wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni, częściowo całkowitą wymianę konstrukcji drogi, wykonanie poboczy, przebudowę skrzyżowań oraz zjazdów idywidualnych i publicznych, przebudowę istniejącego przepustu pod drogą, przebudowę sieci wodociągowej, przesunięcie istniejącego słupa sieci telekomunikacyjnej, odtworzenie istniejących rowów przydrożnych.

Odbioru końcowego robót dokonano dnia 19.04.2018 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego