„Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben/ Verbesserung der grenzüberschreitenden Verkehrssituation der Eurostadt Guben-Gubin”

Logotypy: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, BB-PL INTERREG V A 2014-2020

„Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben / Verbesserung der grenzüberschreitenden Verkehrssituation der Eurostadt Guben-Gubin”

Województwo Lubuskie/Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymał dofinansowanie z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II, Priorytet inwestycyjny 7 b: „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi“.
Projekt realizowany jest w partnerstwie Powiatu Krośnieńskiego, Województwa Lubuskiego/Zarządu Dróg Wojewódzkich, Miasta Guben oraz Gminy Gubin o statusie miejskim.

Celem projektu jest poprawa sytuacji komunikacyjnej Euromiasta oraz jego połączenia z sieciami TEN-T. Projekt zakłada budowę ronda w Gubinie oraz przebudowę po stronie polskiej i niemieckiej dróg prowadzących bezpośrednio do przejścia granicznego i do dworca kolejowego Euromiasta Gubin–Guben, wybudowanie ścieżek rowerowych po polskiej stronie, a po stronie niemieckiej poprawę infrastruktury drogowej i przebudowę okolic dworca kolejowego w Guben oraz poprawę oznakowania i sposobu poprowadzenia ruchu drogowego w Gubinie/Guben. Powyższe inwestycje służyć będą polepszeniu transgranicznej dostępności dworca w m. Guben oraz pozwolą ukształtować go jako wspólny dworzec Euromiasta Guben-Gubin zarówno dla niemieckich, jak i polskich mieszkańców obszaru wsparcia.

Nr wniosku: 85011841
Okres trwania projektu – 01.04.2017 – 31.12.2019
Łączna wartość projektu 5.903.157,46 EURO
w tym wartość WL/ZDW 1.036.020,46 EURO
Wartość dofinansowania projektu 4.860.280,46 EURO
w tym wartość WL/ZDW 880.617,39 EURO

Projekt zakłada całkowitą długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg – 6,55 km, w tym wskaźnik osiągnięty przez WL/ZDW to 0,73 km przebudowanej drogi oraz budowa ronda.

W ramach projektu Województwo Lubuskie/Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizowało:
Rozbudowę skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu „rondo” wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj nr 138 w m. Gubin.

Wykonawcą była firma EUROVIA Polska S.A., Bielany Wrocławskie, z którą umowę zawarto dnia 29.08.2017 r. o wartości 4,28 mln zł. Wykonawca zgłosił zakończenie robót dnia 07.12.2018 r.
Natomiast odbioru końcowego robót dokonano dnia 21.12.2018 r. na kwotę 4,75 mln zł.

Zakres Inwestycji:
Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 138 (ul. Wyspiańskiego i Chopina) od km 84+613,00 do km 85+350,00 w m. Gubin, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowania z ul. Nową (DW nr 286), ul. Dąbrowskiego (DP nr 2605F) i ul. Obrońców Pokoju (DP nr 2617F) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2605F wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 101029F. Odcinki ulic, łączące się z drogą nr 138 zostały przebudowane na skrzyżowanie o ruchu okrężnym z pięcioma wlotami.

Zakres robót drogowych obejmował m.in.:

  • wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
  • przebudowę chodników,
  • przebudowę istniejących parkingów,
  • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • budowę azylu dla pieszych,
  • likwidację kolizji z istniejącymi sieciami,
  • przebudowę oświetlenia ulicznego.
  • w pobliżu mostu granicznego zachowana została istniejąca wyspa dzieląca jezdnie, spełniająca również funkcje azylu dla pieszych,
  • odwodnienie odbywa się poprzez wpusty uliczne podłączone do kanalizacji.

 

Projekt realizowany w ramach
Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020
w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego