Opłaty za zajęcie pasa drogowego *)

1. Roboty w pasie drogowym

Zajęte elementy pasa drogowegoOpłata za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego
jezdnia:
– przy zajęciach do 20% szerokości jezdni
– przy zajęciach powyżej 20% do 50% szerokości jezdni
– przy zajęciach powyżej 50% szerokości jezdni

3,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
– chodnik2,00 zł
– pobocze2,00 zł
– roboty telekomunikacyjne0,20 zł

Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Miejsce umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznejRoczna stawka opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej
obszar zabudowany15,00 zł
obszar niezabudowany20,00 zł
drogowy obiekt inżynierski180,00 zł
drogowy obiekt inżynierski
– telekomunikacja
20,00 zł

2. Obiekty budowlane

Miejsce lokalizacji obiektu budowlanegoOpłata za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego
poza terenem zabudowanym0,60 zł
w terenie zabudowanym0,50 zł

3. Tablice reklamowe

Tablice reklamoweOpłata za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego
zawierające informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz0,30 zł
reklamy inne2,00 zł

4. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.

Na prawach wyłącznościOpłata za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego
jezdnia1,00 zł
ogrodzenie0,01 zł
stoiska handlowe0,50 zł

Uwaga: Decyzja zezwalająca na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym wydawana będzie na inwestora lub właściciela urządzenia. *)

Podstawa:

  • art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1693 z późn. zm.)
    Uchwała Nr III/34/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2019r., poz. 536 )
  • Uchwała Nr XIII/206/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Lubuskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 24 grudnia 2019r., poz. 3565 )