INTERREG VA

Logotypy: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, BB-PL INTERREG V A 2014-2020

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze otrzymał dofinansowanie z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II/ Priorytet inwestycyjny 7 b: „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi“.