Zdjęcie: Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap I

Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap I

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap I zrealizowana została w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.

Numer Wniosku o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-015/10-00
Całkowita wartość projektu wynosi – 46 928 330,05 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 99 % 44 047 568,86 zł
Wkład budżetu województwa – 2 880 761,19 zł

Wykonawca robót budowlanych – BUDIMEX Budownictwo Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 30.10.2012 r.
Inżynier Projektu – Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiński, umowa została podpisana dnia 26.10.2012 r.

Uroczyste otwarcie obwodnicy nastąpiło dnia 20.06.2014 r. natomiast odbioru robót dokonano 25.07.2014 r.

W ramach obwodnicy powstały droga o długości 4.860 km oraz:
– 2 skanalizowane skrzyżowania,
– 1 skrzyżowanie typu rondo z ul. Przyszłości,
– kanalizację deszczową na całej długości trasy,
– wiadukt WK-1 nad linią kolejową nr 273 Wrocław-Szczecin,
– przejazd drogowy WD-1 nad obwodnicą,
– przepusty,
– oświetlenia w obrębie ronda oraz wiaduktu,
– zbiorniki odparowujących,
– chodniki zlokalizowane od ronda z ul. Przyszłości do ul. Głogowskiej o łącznej długości 1650 m
i szerokości od 1,5 ÷ 2,5 m,
– ciąg pieszo-rowerowy zlokalizowany w okolicy ronda w km 3+618,70 w ciągu ul. Przyszłości o łącznej długości ok.170m,
– drogi zbiorcze do obsługi przyległego terenu na całej długości projektowanego odcinka.
Wzdłuż inwestycji wykonano ekrany akustyczne na dwóch odcinkach: przy m. Rudno od km: 0+944,70 do km 1+430,00 (dł. 490m) i przy wiadukcie kolejowym od km 4+550,70 do km 4+837,00 (dł.290m).
Likwidacja kolizji z innymi urządzeniami technicznymi (mediami) naziemnymi i podziemnymi (branża gazowa, branża telekomunikacyjna, branża elektryczna, branża sanitarna, PKP). Wykonano kanalizację deszczową na ul. Głogowskiej oraz Południowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013