Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2) realizowana jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0011/16
Całkowita wartość projektu – 9.186.636,69 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 7.505.535,60 zł
Wartość dofinansowania – 7.430.480,24 zł w tym
EFRR 6.679.926,69 zł
Budżet Państwa 750.553,55 zł

W dniu 20.12.2017 r. dokonano odbioru końcowego robót wykonanych w ramach “Budowy obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)”.
Wykonawcą robót była firma STRABAG Infrastruktura Południe, Sp. z o.o., z siedzibą w m. Wysoka, z którą dnia 27.07.2016 r. podpisano umowę. Funkcję Inżyniera Projektu pełniła firma EKOCENTRUM Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych, Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, z którą umowę zawarto dnia 23.08.2016 r.

W ramach inwestycji wybudowano odcinek obwodnicy w ciągu dróg woj. nr 134 i 139 o dł. 2,34 km wraz z budową skrzyżowania skanalizowanego typu rondo średnie (rondo R1), dowiązaniem do istniejącego ronda R2 poprzez budowę dodatkowego wlotu. Odprowadzono wody opadowe z jezdni do rowów przydrożnych i kanalizacji deszczowej, usunięto kolizję z istniejącą infrastrukturą techniczną terenu niezwiązaną z drogą oraz terenami zieleni. Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa