Zdjęcie: Budowa obwodnicy m. Wschowy w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 – Etap I

Budowa obwodnicy m. Wschowy w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 – Etap I

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budowa obwodnicy m. Wschowy w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 – Etap I

Numer Wniosku o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-001/10

Całkowita wartość projektu wyniosła – 8 139 036,90 PLN
Wartość dofinansowania środkami LRPO wynosi – 6 586 112,57 PLN
Wkład budżetu województwa – 1 552 924,33 PLN

Wykonawcą robót budowlanych była – EUROVIA POLSKA S.A., umowa została podpisana dnia 30.04.2010r.

W dniu 14.10.2011 r. podpisany został protokół końcowy odbioru robót.
W dniu 24.10.2011 r. wydane zostało przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie z rygorem natychmiastowej wykonalności.
Dnia 26.10.2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie obwodnicy m. Wschowy

Zakres inwestycji obejmował:

Budowę obwodnicy miasta Wschowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 278 i 305 – etap I o długości 1,88 km, w ramach której wykonano:

– budowę odcinka drogi klasy G o długości L=1842,73m
– budowę dwóch skrzyżowań typu rondo średnie o średnicy 45m każde (rondo R1 na włączeniu do drogi wojewódzkiej nr 305 i rondo R2 na włączeniu do drogi wojewódzkiej nr 278),
– przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 305 klasy Z na dł. 0,15 km związaną z budową ronda R1, a także remont prawego pobocza z profilowaniem prawostronnego rowu przydrożnego na dł. 0,93 km,
– przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 278 klasy Z na dł. 0,15 km związana z budową ronda R2,
– budowę po zachodniej stronie projektowanej obwodnicy drogi zbiorczej nr I o długości L=367,25m, obsługującej przyległe nieruchomości i zakończonej miejscami postojowymi w ilości 27szt. (w tym dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych), a także budowę zjazdów indywidualnych z drogi zbiorczej do nieruchomości do niej przylegających,
– budowę po wschodniej stronie projektowanej obwodnicy drogi zbiorczej nr II o długości L=60m, stanowiącej dojazd do działki oznaczonej po podziale numerem 2271/4 – obręb Wschowa,
– budowę chodników w obszarze zabudowanym,
– budowę ekranów dźwiękochłonnych w obrębie ronda R2 (przy drodze woj. nr 278),
– budowę odcinka cichej nawierzchni na długości 0,15 km (przy kościele).

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013