Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania została podpisana 25.10.2016 r.
Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0004/16
Całkowita wartość projektu wynosi – 12 120 302,09 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 11 039 567,02 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 10 929 171,34 zł w tym:

  • budżet państwa – 1 103 956,70 zł,
  • EFRR – 9 825 214,64 zł

Wykonawcą robót była firma ALDESA CONTRUCIONES Sp. z o.o., umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 13.07.2016r.,
Inżynierem Projektu była firma EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o. umowę na nadzór nad robotami budowlanymi zawarto dnia 23.08.2016r.

W dniu 14.12.2017 r. dokonano odbioru końcowego robót wykonanych w ramach “Budowy obwodnicy m. Drezdenko – Etap II” W ramach projektu wybudowano odcinek obwodnicy w ciągu DW 160 i 181 o dł. 1,84 km wraz z budową ronda, oświetlenia, przejazdu gospodarczego, przejść dla zwierząt, kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego przy rondzie, wykonaniem ekranów akustycznych i przebudową kolizji z urządzeniami obcymi. Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu.
W dniu 15.12.2017 r. podpisano protokół odbioru końcowego na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania.

Dnia 18.01.2018 r. dokonano uroczystego otwarcia drugiego odcinka obwodnicy miasta Drezdenka.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa