Zdjęcie: Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap I (w ciągu dróg woj. nr 158-160)

Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap I (w ciągu dróg woj. nr 158-160)

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap I (w ciągu dróg woj. nr 158-160) realizowana jest w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie

Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-005/14
Całkowita wartość projektu wynosi – 9 002 042,65 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą – 6 917 058,49 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 6 847 887,90 zł
Wkład budżetu województwa – 69 170,59 zł

Wykonawca robót budowlanych:
– Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., umowa została podpisana dnia 29.08.2014 r.,
Inżynier Projektu:
– KOMPLET INWEST s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj, umowa została podpisana dnia 29.08.2014 r.

W ramach projektu wykonana została budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap I (w ciągu dróg woj. nr 158-160), na długości 0,72 km.
Odbiór robót odbył się 18.09.2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013