Zdjęcie: Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. nr 279 i 282

Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. nr 279 i 282

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. nr 279 i 282 realizowana jest w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.

Numer Wniosku o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-016/10
Całkowita wartość projektu wyniosła – 39 753 889,81 zł
Wartość dofinansowania wyniosła – 32 687 169,73 zł
Wkład budżetu województwa – 7 066 720,08 zł

Wykonawca robót budowlanych – BUDIMEX S.A., umowa została podpisana dnia 20.06.2011 r.
Inżynier Projektu – Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiński, umowa została podpisana dnia 21.06.2011 r.

Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. nr 279 i 282 została wykonana na długości 3,81 km.
31.12.2012 r. Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie obwodnicy.

Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków ruchu drogowego.
W ramach projektu wykonano m.in.:
• dwa średnie ronda na włączeniach do istniejących dróg wojewódzkich nr 279 (rondo R1) i 282 (Rondo R3),
• skrzyżowanie skanalizowane SK1 i trzecie rondo średnie R2 na trasie obejścia z lokalizacjami dostosowanymi do planów zagospodarowania
Parku Technologicznego i Strefy Ekonomicznej,
• wiadukt kolejowy nad linią kolejową nr 273 Szczecin – Wrocław,
• przejazd gospodarczy (wiaduktu) PG-1 nad drogą zbiorczą dojazdową A1-B1,
• drogi zbiorcze-dojazdowe obsługujące tereny przyległe do trasy obejścia,
• chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe w rejonach rond,
• przepusty zapewniające sprawne odwodnienie drogi oraz terenów do niej przylegających,
• przepusty na istniejących ciekach melioracyjnych z niezbędną regulacją cieków,
• odcinki kanalizacji deszczowej w rejonach rond oraz wiaduktu kolejowego,
• zbiornik retencyjno-odparowujący,
• zjazdy z dróg zbiorczo-dojazdowych,
• montaż drogowych barier ochronnych,
• oświetlenie na dwóch rondach oraz na skrzyżowaniu skanalizowanym,
• likwidację kolizji inwestycji z innymi urządzeniami technicznymi (mediami) naziemnymi i podziemnymi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013