Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0010/16
Całkowita wartość projektu – 9.576.273,24 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 9.202.820,42 zł
Wartość dofinansowania – 9.110.792,21 zł

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie budowy nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku w ciągu drogi woj.nr 276 w m. Przetocznica na odc. o długości 0,79 km w zakresie budowy nowej drogi dojazdowej jednojezdniowej, dwupasowej, budowy obiektu mostowego w nowej lokalizacji, wykonania zjazdów i skrzyżowań z istniejącymi drogami oraz dwóch zatok autobusowych, chodników oraz przepustów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego