Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II – realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0002/17
Całkowita wartość projektu – 79.377.872,03 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 74.590.120,93 zł
Wartość dofinansowania – 73.844.219,71 zł w tym :
EFRR 58.926.195,53 zł
Budżet Państwa 14.918.024,18 zł
Wkład własny budżetu województwa – 5 533 652,32 zł.

Wykonawcą robót jest MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. z siedzibą w Krakowie, umowę zawarto dnia 01.09.2017 r.
Inżynierem Projektu jest PROMOST Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, umowę zawarto dnia 07.09.2017 r.

Inwestycja realizowana jest w systemie Projektuj i Buduj, planowany czas realizacji to 42 miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą w tym:
16 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID);
26 miesięcy na realizację robót budowlanych.

Przedsięwzięcie polega na budowie mostu przez rzekę Odrę (o dł. ok. 380 m) wraz z budową drogi wojewódzkiej nr 282 po nowym śladzie o łącznej długości ok. 9,2 km na odcinku od m. Łaz do m. Bojadła, a także przebudowie istniejącej DW 282 w miejscu włączenia oraz przecięcia się z drogą nowo budowaną. Zadaniem inwestycji jest zapewnienie sprawnego, bezpiecznego, całorocznego i przyjaznego środowisku przejazdu w ciągu DW 282 przez rz. Odrę. Planuje się zaprojektowanie drogi klasy G o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 115 kN, jednojezdniową, dwupasową o szerokości jezdni ok. 7,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości ok. 1,25 m.
Planuje się także:
• wybudowanie 2 przejazdów gospodarczych pod koroną drogi,
• budowę obiektu mostowego przez rz. Śmigę;
• budowę 2 skrzyż. o ruchu okrężnym;
• budowę 2 skrzyż. skanalizowanych;
• budowę infrastruktury rowerowej;
• budowę przepustów drogowych;
• budowę dodatkowych jezdni wraz z mijankami;
• wykonanie urządzeń bezp. ruchu;
• wykonanie odwodnienia drogi i mostu;
• usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Budżetu Państwa