Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko

Grafika z flagą Polski oraz orłem w koronie oraz napisem Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  Logotyp Mosty dla Regionów

Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko
Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

I. DOKUMENTACJA

Łączna wartość zadania 3 300 000,00 zł
Łączna wartość dofinansowania 2 639 999,00 (80% wartości zadania)

W tym:

Etap I – opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych
Opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data rozpoczęcia: 06.06.2019 r.
Data zakończenia: 28.02.2022 r.
Wartość całkowita: 346 147,00 zł
Wartość dofinansowania 264 732,640 zł
z Programu Mosty dla Regionów
(80% kosztów kwalifikowanych):

Etap II – opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
Opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji ZRID

Data rozpoczęcia: 01.03.2022 r.
Data zakończenia: 30.11.2023 r.
Wartość całkowita: 2 953 853,00 zł
Wartość dofinansowania 2 363 082,00 zł
z Programu Mosty dla Regionów
(80% kosztów kwalifikowanych):

II. ROBOTY BUDOWLANE

Po zakończeniu dokumentacji projektowej ZDW będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w celu zrealizowania budowy mostu wraz z dojazdami

Charakterystyka zadania:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu zielonogórskiego, gmina Czerwieńsk oraz Sulechów. W ramach inwestycji planowana jest budowa mostu przez rzekę Odrę, który umożliwi wyeliminowanie promu jako przeprawy międzybrzegowej wraz z budową niezbędnego odcinka drogi, poprowadzonego w całości po nowym śladzie. Takie rozwiązanie pozwoli ominąć m.Pomorsko. Planowana inwestycja będzie przecinać obszar Natura 2000 Środkowa Dolina Odry i obszar chronionego krajobrazu Krośnieńska Dolina Odry. Zakres inwestycji obejmować będzie budowę obiektu mostowego o parametrach: całkowita długość mostu będzie wynosiła ok. 450-470 m, szerokość całkowita obiektu ok. 14,50 m ( w tym: jezdnia 2×3,50 m, opaski 2×0,50 m; jednostronny ciąg pieszo-rowerowy dwukierunkowy min. 2,50 m; jednostronna opaska bezpieczeństwa min. 0,50), planowany most zostanie zaprojektowany na klasę obciążenia I oraz klasę MLC 150 wg. STANAG 2021. Całkowita długość planowanego odcinka drogi wojewódzkiej 281 w zależności od zatwierdzonego wariantu decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wynosiła ok. 5,0 km (w tym długość przeprawy mostowej). Droga jednojezdniowa, dwupasowa, klasy technicznej min. G, kategorii ruchu min. KR4, szerokości min. 7,0 m, nośności 115kN/oś, której początek będzie dowiązany do istniejącej DW278 a koniec będzie się wpinał do DW 279. Ponadto przewiduje się jednopoziomowe skrzyżowaniaz istniejącymi drogami publicznymi oraz wielopoziomowe skrzyżoweanie z linią kolejową, w razie konieczności budowę przejść dla płazów oraz małych i średnich zwierząt oraz przebudowę kolizjiz istniejącą infrastrukturą techniczną. Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruch lokalny zostanie wyeliminowany z drogi głównej poprzez budowę dodatkowych jezdni umożliwiających także dojazddo nieruchomości, które w wyniku budowy drogi utraciły dojazd oraz budowę ścieżki rowerowej. Odwodnienie drogi planowane jest za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych oraz poboczy gruntowych, bezpośrednio do projektowanych rowów przydrożnych oraz w przyległe tereny zielone.