Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Przeprawy promowe

Przeprawa w Połęcku CZYNNA

Droga wojewódzka nr 138
Muszkowo - Długoszyn - Sulęcin - Torzym - [prom] - Gubin

Przeprawa w Brodach CZYNNA

Droga wojewódzka nr 280
Zielona Góra - Czerwieńsk - [prom] - Brody

Przeprawa w Pomorsku CZYNNA

Droga wojewódzka nr 281
Zielona Góra - Wysokie - [prom] - Pomorsko

Przeprawa w Milsku CZYNNA

Droga wojewódzka nr 282
skrzyżowanie z drogą krajową nr 27 - Wilkanowo - Zielona Góra - Zabór - [prom] - Bojadła

UWAGA:

00-00-0000
 
 
 
Promy na ww. przeprawach mogą przewozić pojazdy o masie całkowitej nie przekraczającej 6t
 
Prom ze względu na warunki  atmosferyczne i/lub  z powodu stanu rzeki może kursować z ograniczeniami tj.
·          może zabierać mniej pojazdów (np. przy niskim stanie wody);
·          może nie przeprawiać pojazdów innych niż osobowe (np. przy niskim stanie wody i/lub silnym wietrze);
·          kursy mogą być czasowo wstrzymywane (np. przy silnych porywach wiatru);
·         wjazd na prom bądź opuszczenie jednostki może być utrudnione lub niemożliwe dla niektórych pojazdów (np. pojazdów nisko zawieszonych przy  niskim stanie wody i wynikającym z tego dużym pochyleniu ramp najazdowych);
 
Aktualizacja informacji odnośnie kursowania przepraw odbywa się po godzinie rozpoczęcia pracy promu w danym miesiącu.
Np. w LUTYM aktualne informacje pojawią się po godzinie 7.00.
Przed tą godziną widoczna będzie informacja wg. stanu na dzień poprzedni.
 
Bieżące informacje o stanie przepraw promowych dostępne są też dla przeglądarek WAP pod adresem: http://www.zdw.zgora.pl/wap/.

Aby otrzymywać aktualne informacje o stanie przepraw promowych pocztą elektroniczną zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze administruje czterema przeprawami promowymi przez Odrę:
  • w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w Połęcku;
  • w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku;
  • w ciągu drogi wojewódzkiej nr 280 w Brodach;
  • w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 pomiędzy Milskiem i Przewozem. 
Przeprawy w miejscowościach: Milsko, Brody, Połęcko czynne są w porze dziennej zgodnie z poniższym harmonogramem 
 
  Miesiąc
GODZINY KURSOWANIA PRZEPRAW
              od
do
1. STYCZEŃ
8.00
16.00
2. LUTY
7.00
16.30
3. MARZEC
6.00
18.00
4. KWIECIEŃ
6.00
19.00
5. MAJ
5.00
20.00
6. CZERWIEC
5.00
21.00
7. LIPIEC
5.00
21.00
8. SIERPIEŃ
5.00
20.00
9. WRZESIEŃ
6.00
19.00
10. PAŹDZIERNIK
7.00
18.00
11. LISTOPAD
7.00
16.00
12. GRUDZIEŃ
8.00
16.00
 
 
W miesiącu marcu i październiku od pierwszej niedzieli po zmianie czasu prom kursuje wg harmonogramu obowiązującego od następnego miesiąca.
 
Przeprawa w miejscowości Pomorsko czynna jest zgodnie z poniższym harmonogramem
 
Dni robocze od 5:00 do 22:00
Soboty, niedziele i dni wolne od pracy od 7:00 do 21:00
 
Promy nie kursują w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok i pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych.
Ostatni kurs wykonywany jest ze stacji portowej o godzinie kończącej dzień pracy w danym miesiącu. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na promie należy pojawić się na przeprawie odpowiednio wcześniej.
 
Promy nie kursują w przypadkach:
  • zbyt wysokiej lub niskiej wody;
  • silnego wiatru;
  • warunków niedostatecznej widoczności;
  • pochodu kry;
  • stwierdzenia przez załogę innych zagrożeń bezpieczeństwa jednostki.
 
Podczas wjazdu bądź opuszczania pokładu jednostki należy bezwzględnie przestrzegać regulaminu przeprawy oraz sygnałów i poleceń wydawanych przez obsługę promu.
 
INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM
 
W związku z wprowadzonych na promach technicznych środków bezpieczeństwa w postaci rejestracji obrazu przy użyciu systemu wizyjnego i przetwarzaniem przez ten system danych osobowych w postaci wizerunku i zachowania osób przebywających w jego obszarze (MONITORING WIZYJNY)  prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych w tym systemie.
Mając na uwadze szczególny charakter danych przetwarzanych w monitoringu wizyjnym oraz dochowanie w tym zakresie należytej staranności Administrator Danych Osobowych zastosował adekwatne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić minimalizację przetwarzanych danych oraz stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych w monitoringu wizyjnym.
Poniżej podajemy Państwu informacje, do których przekazania obliguje Administratora Danych art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO):
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32,
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe na stronie internetowe www.zdw.zgora.pl,
3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym oraz w celu ochrony mienia,
4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych.
6. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania,
7. Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością nośnika danych, jednakże nie przekracza on 60 dni od dnia nagrania, a po tym terminie dane są usuwane przez ich nadpisanie na dysku.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.