Inspektor Ochrony Danych - Administrator Danych Osobowych >

Ochrona Danych Osobowych

01-04-2019
Na podstawie  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Zielonej Górze na podstawie  art. 37 RODO wyznaczył na  Inspektora ochrony danych 
 
Panią Kamilę Frąckowiak
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • listownie na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
Inspektor ochrony danych
 
 • poczta elektroniczną: e-mail
 
Na podstawie art. 13 RODO informuję, że:
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą  w Zielonej Górze  al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZDW.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 RODO w celu/celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Dróg Wojewódzkich  w Zielonej Górze,
 2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych,                            w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),                      w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 7. w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
8. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej ogranicza się stosowanie art. 16 i art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki