Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Ogłoszenia >

Ogłoszenia

08-10-2009
Informujemy, że zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone również za pomocą poczty elektronicznej. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (dotyczących m. in. opłaty skarbowej, Prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, odpadów, itp.).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza