Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zajęcie pasa >

Opłaty za zajęcie pasa drogowego *)

00-00-0000
1. Roboty w pasie drogowym
 
Zajęte elementy pasa drogowego
Opłata za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego
jezdnia:
  • przy zajęciach do 20% szerokości jezdni
  • przy zajęciach powyżej 20% do 50% szerokości jezdni
  • przy zajęciach powyżej 50% szerokości jezdni
 
3,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
chodnik
2,00 zł
pobocze
2,00 zł
roboty telekomunikacyjne 0,20 zł
 
 
Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 
Miejsce umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
Roczna stawka opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej
obszar zabudowany
15,00 zł
obszar niezabudowany
20,00 zł
drogowy obiekt inżynierski
180,00 zł
drogowy obiekt inżynierski 
- telekomunikacja 
20,00 zł 
 
 
 
2. Obiekty budowlane
 
Miejsce lokalizacji obiektu budowlanego
Opłata za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego
poza terenem zabudowanym
0,60 zł
 
 
w terenie zabudowanym
0,50 zł
 
 
3. Tablice reklamowe
 
Tablice reklamowe
Opłata za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego
zawierające informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz

0,30 zł
reklamy inne
2,00 zł
 
4. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.
 
Na prawach wyłączności Opłata za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego
jezdnia 1,00 zł
ogrodzenie 0,01 zł
stoiska handlowe 0,50 zł
 
 
 
Uwaga: Decyzja zezwalająca na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym wydawana będzie na inwestora lub właściciela urządzenia. *)
 
 
Podstawa:
  • art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1693 z późn. zm.)
  • Uchwała Nr III/34/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2019r., poz. 536 )
  • Uchwała Nr XIII/206/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Lubuskiego  (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 24 grudnia 2019r., poz. 3565 )

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją