Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Inspektor Ochrony Danych - Administrator Danych Osobowych >

Ochrona Danych Osobowych

01-04-2019
Na podstawie  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Zielonej Górze na podstawie  art. 37 RODO wyznaczył na  inspektora ochrony danych 
 
Panią Kamilę Litwin
 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się:
listownie na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
Inspektor ochrony danych
 
poczta elektroniczną:e-mail
telefonicznie: 68 328 03 43, 697 976 971
 
 
Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze  al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 RODO w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami,
  3. niezbędnych do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, lub innej osoby fizycznej,
  4. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  5. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
  z przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  7. w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
7. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
8. Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej ogranicza się stosowanie art. 16 i art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO.
 

Załączniki