Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

INTERREG VA >

Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze powiatu Oder-Spree i powiatu krośnieńskiego / Entwicklung wichtiger Straßenverbindungen im grenzüberschreitenden Straßennetz auf dem Gebiet des Landkreises Oder-Spree und des Krosnoer Landkreises

12-12-2019
 
 
Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice / 
Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze powiatu Oder-Spree i powiatu krośnieńskiego
 
Województwo Lubuskie/Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze otrzymał dofinansowanie w ramach z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II, Priorytet inwestycyjny 7 b: „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi“. 
 
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze powiatu Oder-Spree i powiatu krośnieńskiego” w partnerstwie Powiatu Oder-Spree, Powiatu Krośnieńskiego oraz Województwa Lubuskiego/Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 
 
Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej o znaczeniu transgranicznym. Zaplanowane działania zamierzają do lepszego skomunikowania obu powiatów ze sobą oraz z siecią TEN-T. Nastąpi to poprzez przebudowę drogi powiatowej K6747, przebudowę drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice oraz przebudowę drogi powiatowej 2607F ul. Kresowa w Gubinie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Przebudowa infrastruktury drogowej ma zapewnić poprawę połączeń z transeuropejską siecią korytarzy TEN-T oraz zapewnić jak najszybszy dojazd do granicy państw zwiększając bezpieczeństwo użytkowników i ograniczenie uciążliwości dla środowiska.
 
Nr wniosku: 85020845
Okres trwania projektu - 01.11.2017 – 31.10.2020
Łączna wartość projektu                       3.664.292,07 EURO
       w tym wartość WL/ZDW                   853.951,22 EURO
Wartość dofinansowania projektu          2.400.111,31 EURO
       w tym wartość WL/ZDW                   559.338,05 EURO  
 
W ramach projektu Województwo Lubuskie/Zarząd Dróg Wojewódzkich wykona:
• przebudowę drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice poza miejscowościami,
na odc. 2,62 km,
• rozbudowę istniejącej konstrukcji jezdni (budowa nowej konstrukcji na poszerzeniach),
• poszerzenie nawierzchni jezdni do 6 m wraz z poszerzeniami na łukach, 
• podniesienie standardu do klasy Z,
• wzmocnienie poboczy,
• oczyszczenie rowów,
• odwodnienie powierzchniowe do przydrożnych rowów.
 
Wykonawcą jest firma EUROVIA Polska S.A., Bielany Wrocławskie.
Umowa została zawarta w dniu 11.09.2019 r. 
Wartość robót budowlanych wynosi 4.84 mln zł.
Termin realizacji do dnia 14.08.2020 r. 
 
 
Projekt realizowany w ramach
Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020
w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
„Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony / Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen”
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją